Konum
Esentepe Mh. İnönü Cd. No:147 Kartal Kule K:5 D:49-50-51 Kartal/İstanbul
Çağrı Merkezi
0850 848 18 48

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

İş bu gizlilik taahhütnamesi, şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca Kanun’a göre “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz RENATUS GIDA DAĞITIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“LAGASH ÇİĞ KÖFTE”)’nin KVKK kapsamında veri sahiplerine yönelik kişisel verilere ilişkindir.

 MADDE 1 - Kişisel Veri İşleme Şartları

Lagash Çiğ Köfte ancak veri sorumlusu tarafından yayınlanan, işlenmesine rıza verilen yahut kanunda yer alan kişisel verileri işleme şartlarına göre işlenen verileri “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen aşağıdaki şartlara 6698 s. Kanun’un kendisine yüklediği sorumluluklara uygun olarak işlemektedir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Lagash Çiğ Köfte, yukarıda açıklanan amaçlardan en az biri ile işlediği ve kendisine aktarılan kişisel verileri, belirli, açık ve meşru amaçlar için hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleyecek, veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve gerektiğinde güncel olacak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

MADDE 2 - Aydınlatma Yükümlülüğü

Lagash Çiğ Köfte, veri sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından kendisine başvurulması durumunda, herhangi bir sebeple kişisel verisi alınan, saklanan, kullanılan ve kendisine aktarılan kişisel verileri “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nda belirtilen şekilde ve aşağıda belirtilen konularda aydınlatacaktır.

 

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
 • Kişisel verilerinin hangi amaçla ne kadar depolandığı
 • Kişisel verilerinin kendisine hangi amaçla aktarıldığı
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
 • 6698 sayılı KVKK 11. maddede sayılan kişisel verilere ilişkin tüm haklarını

Kendisine başvuran veri sahibini aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini ispat yükümlülüğü veri sorumlusu Lagash Çiğ Köfte’ye ve sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu veri aktarılan hizmet verene aittir.

MADDE 3 - Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Lagash Çiğ Köfte, herhangi bir sebeple kişisel verileri alınan, saklanan, kullanılan ve kendisine aktarılan gerçek veya tüzel kişilerin kişisel verilerini şirket tarafından yayınlanan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nda belirtilen şekilde ve aşağıda belirtilen maddeler uyarınca koruyacaktır.

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve paylaşılmasını önlemek
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
  • Hizmet verenler ile arasındaki sözleşme ilişkisi sebebiyle elde ettiği kişisel verileri, sadece sözleşmeye ve verinin işlenme amacına uygun olarak kullanmak, paylaşmamak ve sözleşme ilişkisi sona erdiğinde imha etmek.

MADDE 4 - Diğer Yükümlülükler

-            Bu sözleşme, müşterilere ait kişisel veriler yanında, veri sorumlusu şirketçe uygulanan üretim sırlarını, tekniklerini, şirket gizli bilgilerini, Lagash Çiğ Köfte ile sözleşme ilişkisi içinde olan üçüncü kişilere aktarılan kişisel verileri de kapsamaktadır. Bu kapsamda veri sorumlusu Lagash Çiğ Köfte gibi hizmet veren de, üretim sırlarını ve tekniklerini, gizli bilgileri hiç kimseyle paylaşmayacak ve haksız rekabet kurallarına uygun olarak iyi niyetle hareket edecektir.

-            Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak olası uyuşmazlıklarda, veri sorumlusu şirketin ikametgahındaki yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu gizlilik taahhütnamesi veri sahibi gerçek kişilerin kişisel verileri hususunda hazırlanmış olup 4 maddeden oluşmaktadır.

Lagash’a göre çiğ köfte, sadece tadıyla bir lezzet şöleni değil, sunumuyla da görsel bir şölendir. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin her yanında hızla büyümeye devam eden Lagash ailesinin bir üyesi ve tanınan bir markanın sahibi olmak için bizimle iletişime geçin ve kendi hikayenizin kahramanı olun!

İletişim Formu

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
© Copyright 2024, Lagash Tüm Hakları Saklıdır