Konum
Esentepe Mh. İnönü Cd. No:147 Kartal Kule K:5 D:49-50-51 Kartal/İstanbul
Çağrı Merkezi
0850 848 18 48

Bilgilendirme

Tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve imhası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”/”Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bu aydınlatma metnini bilginize ve dikkatine sunarız.

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz İlgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutarız.

 

RENATUS GIDA DAĞITIM ve PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Kavacık Mh. Elbistan Sk. No:5 Pekiz Plaza Kat:2 Beykoz/İstanbul

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 431464-5

MERSİS Numarası: 0734256724500001
www.lagash.com.tr

Tel: 0850 848 18 48

 

Ayrıca Sizlere belirtmek isteriz ki; Paylaşılan kişisel veriler Şirket gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

1.   Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri Sorumlusu: Kanun kapsamında, “Veri İşleme”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması; mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK, Türk Medeni Kanunu ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla RENATUS GIDA DAĞITIM ve PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  tarafından yapılmaktadır.

Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz.

2.   Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı Nelerdir?

Sizlerin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, Şirket faaliyetlerinin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

3.   Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Bazı Kişisel Verileriniz Nelerdir?

www.lagash.com.tr internet sitemiz aracılığıyla paylaşılan veriler, IBAN bilgileriniz dahil, RENATUS GIDA DAĞITIM ve PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ departmanları tarafından Sizlerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir. Söz konusu bilgilere, şirket hizmetlerini yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Şirketimiz personeli ve ilgili Kurumlar personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Örnekseyici olarak sayılan bazı kişisel verileriniz aşağıdadır. Bu kişisel verileriniz örnekseyici olarak sayılmış olup, bunlarla sınırlı değildir.

Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, isim, soy isim, doğum yeri ve doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet, kimliğinizi belirleyecek belge ve bilgiler; adres, telefon, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz, bizleri arama tarihi, saati ve arama süresi ile internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sisteme giriş ve çıkış tarih ve saat bilgileri, ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli tüm teknik veriler yanında Ad-Soy ad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri (Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali,  Anne Kızlık Soyadı, Pasaport Numarası, araç ve plaka bilgileri, aile durum bilgileri, güvenlik kamera görüntü kaydı, mesleki bilgiler, vergi bilgisi gibi.

Tüm Süreçler Sırasında Alınan Bilgiler: Şirketimiz veya çalışanlarına ilettiğiniz bilgi ve belgeler; elektronik posta, mektup ve sair iletişim vasıtaları ile elde edilen veriler, bu aşamalardaki talep ve diğer elde edilen verileriniz yanında, Adres (ev-iş), E-posta, Telefon / Cep Telefonu, Fotoğraf, CCTV gibi.

Ürün, mal ve Hizmet Kullanımına Dair Bilgiler: IBAN numaralarınız, kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı gibi banka bilgileriniz vb. yanında Banka Hesap Bilgileri, Maaş Bilgisi, Borç Bakiyesi, IBAN Numarası, ödeme bilgileri gibi.

Kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;

Sizlerin beyanlarınıza istinaden Şirket amacının ifası amacıyla toplanan kimlik ve ehliyet belgelerinde yer alan özel nitelikli kişisel veriler (din ve kan grubu bilgileri) sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olması

Sizlerin, online olarak web sitelerimiz, mobil uygulamalar, üzerinden veya doğrudan Şirketimiz çalışanları ile uzaklar arası iletişim yolu ile yahut yüz yüze iletişime geçerek paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kanun anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri bilgi@lagash.com.tr adresinden bize ulaşarak yapabileceksiniz.

4.   Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

Sizlere ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, Sizlerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak Sizlerin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirketimiz sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz; Şirket, Şirketler Genel Müdürlüğü ve sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğinizi, Şirket tarafından, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası kart merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi kamu hizmeti sunabilmek ve Sizlerin memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli faaliyetler kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam firmaları ve anket firmalarıyla ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

Kişisel verileriniz;

 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit edilmesi,
 • Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili Sizler ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmelerinin yapılması,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifası,
 • Sizlerin memnuniyetini artırmak ve analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek vb amaçlarla kullanılması,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından Sizlere öneri sunabilmek, kampanya ve hizmetlerimizle ilgili Sizlerin bilgilendirilmesi,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi,

·       Sözleşmenin ve Şirket amacının ifası,

Ve bezner işlemler için kullanılabilmektedir. Bu sayılan işlemler örnekseyici olup, tahdidi değildir.

5.   Kişisel Verileriniz Kimlerle Ve Hangi Amaçlarla Paylaşılır?

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir:

• Şirket faaliyetlerinin görülmesi kapsamındaki özel ve tüzel kişilerle,

• Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili bankalara,

• Periyodik raporlama yapılması amacıyla ilgili kişilerle,

• Vekâlet işlemlerinin yürütülmesi amacıyla noterler,

• Kampanya, ödüllendirme ve teşvik ayarlanması amacıyla ilgili firmalar,

• Şirket faaliyetleri dolayısıyla hizmet aldığımız ve/veya işbirliği yaptığımız yurtiçi ve yurtdışı reasürörler, ana hissedarımızla, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, yurtiçi/yurtdışı Şirketlere, resmi kurumlara ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

RENATUS GIDA DAĞITIM ve PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat kapsamındaki süreçler dâhilinde kişisel verilerinizi izniniz kapsamında ilgili kişiler ile yurt içinde ve yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile RENATUS GIDA DAĞITIM ve PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ’nin yetkilileri, ortak teşebbüsleri ve bağlı kuruluşlarına aktarabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği Hakkında:

Kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verileri, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Faaliyet konumuzla ilgili ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi amacıyla, verileriniz bizden aldığınız hizmetin süresinin dolmasından sonra da tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, RENATUS GIDA DAĞITIM ve PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’ye ait ortak veri tabanında Kanun’un 12. maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

6.   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda RENATUS GIDA DAĞITIM ve PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’ye başvurabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi RENATUS GIDA DAĞITIM ve PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ’ye yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7.   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız İle İlgili Nasıl Başvuru Yapabilirsiniz?

KVKK kapsamındaki taleplerinizi:

•                 Merkez adresimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,

•                 Merkez adresimize noter kanalıyla gönderebilir,

•                 destek@lagash.com.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’ nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve muvafakat almak üzere hazırlanmıştır.

* Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Şirketimiz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.

RENATUS GIDA DAĞITIM ve PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Lagash’a göre çiğ köfte, sadece tadıyla bir lezzet şöleni değil, sunumuyla da görsel bir şölendir. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin her yanında hızla büyümeye devam eden Lagash ailesinin bir üyesi ve tanınan bir markanın sahibi olmak için bizimle iletişime geçin ve kendi hikayenizin kahramanı olun!

İletişim Formu

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
© Copyright 2024, Lagash Tüm Hakları Saklıdır